Generalforsamling 27.Maj 2013

Generalforsamling i

Nørredamsvej 16

27. Maj kl. 19.30

Så er det tid til en general forsamling i skakklubben.

Dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen:

a. Formand vælges i ulige år for 2 år

Kim Alex Olsen stiller op

b. Kasserer ikke på valg (vælges i lige år for 2 år)

c. Tre bestyrelses medlemmer vælges hvert år

Bent Füchsel, Torsten Sundgaard Christiansen, Stig Qvistdorff stiller op

d. En eller flere suppleant(er) til bestyrelsen

e. En revisor samt revisor suppleant hvis muligt

?

8. Eventuelt

Men afsæt dagen og mød frem !

 

Klub vedtægter :

Fredensborg-Humlebæk Skakklub

Nørredamsvej 16, 3480 Fredensborg

Vedtægter

§ 1 Navn & hjemsted
Klubbens navn er: ”Fredensborg-Humlebæk Skakklub”. I folkemunde kaldet FHS. Klubbens hjemsted er Fredensborg kommune.

§ 2 Formål
Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet samt at give en ramme, hvor klubbens medlemmer kan spille skak både på konkurrence plan, men samtidigt også lægge vægt på det sociale og hyggelige plan. Desuden om muligt at udbrede og udvikle skole skak i samarbejde med skolerne i kommunen. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union.

§ 3 Tilhørsforhold

Klubben er tilsluttet Dansk Skak Union gennem unionens 8. hovedkreds eller en sammenslutning af skakklubber, der er medlem af Dansk Skak Union.

§ 4 Medlemskab
Medlemskab kan opnås af alle, som kan tilslutte sig klubbens regler og vedtægter, samt betaler kontingent og respekterer generalforsamlingens vedtagelser. Eksklusion af et medlem kan foretages på en generalforsamling eller af bestyrelsen på ethvert gældende tidspunkt, såfremt dette skønnes påkrævet.

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal (jfr. dog § 7). Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske enten i medierne, skriftligt til klubbens medlemmer eller på klubbens hjemmeside, med mindst 2 ugers varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen (formand eller kasserer) i hænde senest otte (8) dage før generalforsamlingen.


Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen:

a. Formand vælges i ulige år for 2 år

b. Kasserer vælges i lige år for 2 år

c. Tre bestyrelses medlemmer vælges hvert år

d. En eller flere suppleant(er) til bestyrelsen

e. En revisor samt revisor suppleant hvis muligt

8. Eventuelt

§ 5.1. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved 2/3 stemmers flertal. Ved valg til bestyrelsen ved almindelig stemmeflertal. Personvalg er skriftligt ved flere kandidater. Stemmeberettigede er kun de tilstedeværende medlemmer. Såfremt blot én af de stemmeberettigede kræver det, gennemføres skriftlig afstemning. Hvert fremmødt medlem kan dog være i besiddelse af en stemmeberettiget fuldmagt fra et andet medlem. For at være stemmeberettiget må et medlem ikke være i restance.

§ 5.2. Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges indkaldt enten af formanden, et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at formanden har modtaget ønsket om ekstraordinær generalforsamling. Indvarsling som ved ordinær generalforsamling.

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer som konstituerer sig selv, dog med minimum en formand og Kasserer.
Et bestyrelsesmedlem kan kun bestride èn bestyrelsespost. Revisorer må ikke være medlemmer af bestyrelsen. Klubben tegnes af to personer i form af formanden og/eller kassereren samt evt, i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere over klubbens midler til formålets fremme og kan i vid udstrækning træffe beslutning til fremme for klubben.

§ 6.1. Afgørelser i bestyrelsen afgøres ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer. Bestyrelsen nedsætter de relevante udvalg og udpeger turneringsleder og juniorleder samt evt skole skak ansvarlig.

§ 7 Regnskab og økonomi
Regnskabsåret følger kalenderåret, men kan ændres af bestyrelsen, hvis de mener det er hensigtsmæssigt.
Regnskabet føres af kassereren, der på alle bestyrelsesmøder informerer om klubbens økonomi. Kassereren fører kontrol med ind- og udbetalinger. Kontingent opkræves halvårligt og dækker perioderne 1/1-30/6 og fra 1/7-31/12. Intet medlem må være i mere end et kvartals restance. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette. Det reviderede regnskab skal foreligge på generalforsamlingen underskrevet af formanden, kassereren og revisoren.

§ 8 Vedtægtsændringer & klubbens opløsning
Ændringer i klubbens vedtægter kan kun ske på den årlige generalforsamling (jf. § 5.1). Evt. ophævelse af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling når mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor. Skulle klubben ophøre at bestå, tilfalder dens eventuelle formue Dansk Skak Unions Støtteforening.

____ o ____

Fredensborg-Humlebæk Skakklub (FHS) Maj 2012

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

FHS